Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

dostawę 180 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.23.2014
wartość: ponieżej 207.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk, ul. Konińska 45 w cenie 520.498,12 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 12/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności faktury.  

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2014/2015

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.4.2014
wartość: ponieżej 207.000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli wybrano ofertę: 1) Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o., 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 58, w cenie 136.616,76 zł (słownie złotych: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset szesnaście 76/100) w części nr 1 zamówienia, 2) Przedsiębiorstwa Przewozowego „SPONSOR-TRANS” Wiesław Pasiecki, 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10, w cenie 85.050,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt 00/100) w części nr 2 zamówienia. Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach i uzyskali największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu oraz prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GZOO.240.2.2014
wartość: ponieżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)