Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa 200 m3 oleju opałowego lekkiego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.6.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45. Cena wybranej oferty (z VAT): 568.783,98 zł (słownie złotych: Pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy 98/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności faktury (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów).  

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2018/2019

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.4.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o. 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 58 w cenie 165.600,00 zł (słownie złotych: Sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100) dla części Nr 1 zamówienia oraz 99.000,00 zł (słownie złotych: Dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) dla części Nr 2. Uzasadnienie wyboru: w części Nr 1 i Nr 2 zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)