Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa 200 m3 oleju opałowego lekkiego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.4.2020
wartość: poniżej 214000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45. Cena wybranej oferty (z VAT): 495.798,24 zł (słownie złotych: Czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 24/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności faktury (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów). 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2020/2021

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.3.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o. 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 58 w cenie 190.836,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści sześć 00/100) dla części Nr 1 zamówienia oraz 108.475,20 zł (słownie złotych: Sto osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 20/100) dla części Nr 2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w obydwóch częściach zamówienia przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz jakości i dbałości o środowisko. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. XVII SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)