Kryteria rekrutacji do Przedszkola Samorządowego "Stokrotka"

                           Kryteria Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego „Stokrotka"                                                                                       w Nowej Wsi Wielkiej
                                      
1. Rozpatrywanie wniosków zgłoszenia w głównym etapie rekrutacji dotyczy kandydatów  zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
2. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby kandydatów spełniających warunek określony  w ust. 1 w stosunku do ilości wolnych miejsc w Przedszkolu, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria o wartości wyrażonej w punktach:

  1) wielodzietność rodziny kandydata,
  2) niepełnosprawność kandydata,
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7) objęcie kandydata piecza zastępczą.

3. Jeśli po zakończeniu postępowania w Przedszkolu nadal są wolne miejsca i kandydaci uzyskali taki sam wynik określony w punkcie 2, stosuje się dodatkowe kryteria o wartości wyrażonej w punktach:

  1) obydwoje rodzice dziecka są osobami pracującymi,
  2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa
      rekrutacja w danym przedszkolu,
  3) zadeklarowany pobyt dziecka powyżej 8 godzin dziennie,
  4) dziecko z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej
      pozostających pod opieką GOPS lub pobierających zasiłek rodzinny,
  5) dziecko, którego rodzice składali wniosek o przyjęcie do przedszkola w minionym  roku
      szkolnym.

4. Wymagane dokumenty :

  1) deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej,
  2) wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola, do wniosku dołącza się:

  ·  oświadczenie o wielodzietności,
  ·  oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
  ·  oświadczenie rodziców o zatrudnieniu,
  ·  oświadczenie, że rodzeństwo kontynuuje edukację w Przedszkolu;
  ·  oświadczenie -zadeklarowany pobyt dziecka w Przedszkolu powyżej 8 godzin,
  ·  oświadczenie o korzystaniu z form pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
     Wsi Wielkie,
  ·  oświadczenie o nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola podczas rekrutacji w minionym roku 
     szkolnym,
  ·  kserokopia  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, 
  ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
  ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
  ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
  ·  kserokopia dokumentu objęcia kandydata pieczą zastępczą.
 
Kserokopie dokumentów  należy poświadczyć własnoręcznym podpisem i umieścić zapis:
„ Kserokopia jest zgodna z oryginałem”.
 
5. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
Zarządzenie nr 13/19 (257kB) pdf
Terminy postępowania rekrutacyjnego (335kB) pdf  

 


 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Moskal (28 lutego 2015)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (28 lutego 2015, 11:00:40)

Ostatnia zmiana: Grażyna Wełnitz (4 marca 2019, 14:05:15)
Zmieniono: Edycja harmonogramu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2586