Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej za 2018 r.

Nowa Wieś Wielka, dnia 10 maja 2019 r. 
 
Informacja 

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.), sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, sporządzone na dzień 31.12.2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej 
www.bip.oswiata.nowawieswielka.pl. w zakładce – Budżet.

metryczka


Wytworzył: Joanna Zubaniak (10 maja 2019)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (10 maja 2019, 12:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254