Dane adresowe

Uprzejmie informujemy, że Gminny Zespół Obsługi Oświaty przetwarza dane osobowe, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
Informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Kwiatowa 20, której przedstawicielem jest Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty jest dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gzoo@nowawieswielka.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją składnicy akt. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Prawo do usunięcia Państwa danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie. 

9.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10.  Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

11.  Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.


Gminny Zespół Obsługi Oświaty

ul. Kwiatowa 20

86-060 Nowa Wieś Wielka

tel. 52 381 23 58

tel. 52 381 20 17

e-mail: gzoo@nowawieswielka.pl

NIP: 953 22 68 570

REGON: 001113798

 


Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek        7.00 - 16.00
Środa          7.00 - 15.00
Czwartek     7.00 - 15.00
Piątek         7.00 - 14.00

 
 

 

metryczka


Wytworzył: Karina Śpiewak (6 maja 2008)
Opublikował: Karina Śpiewak (6 maja 2008, 12:17:35)

Ostatnia zmiana: Karina Śpiewak (19 marca 2020, 12:23:19)
Zmieniono: zmiana godzin urzędowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3345