Sprawozdanie finansowe

Brzoza, dnia 10 maja 2019 r. 

Informacja 

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.), sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie, sporządzone na dzień 31.12.2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej www.bip.oswiata.nowawieswielka.pl w zakładce – Budżet.metryczka


Wytworzył: Lila Górna (10 maja 2019)
Opublikował: Anna Sawicka (10 maja 2019, 17:01:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261