Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia ucznia w ukraińskim systemie oświaty/ Декларація про продовження навчання учня в українській системі освіти

Oświadczenie w przypadku kontynuowania nauki zdalnej w ukraińskim systemie oświatyZgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r.  w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży [...]

Stypendia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

Osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki: - regulamin [...]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie [...]

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem oraz zgodnie z § 8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 17; z późn. zm.) ogłasza, co następuje:    1.miesięczna podstawowa [...]

Informacja w sprawie zasad ustalania zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

W związku z wejściem w życie z dniem 3 grudnia 2019 r. nowych przepisów dotyczących zasad ustalania zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. [...]

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203; z późn. zm.) ogłasza, co następuje:   1.miesięczna podstawowa [...]

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203; z późn. zm.) ogłasza, co następuje:   1.miesięczna podstawowa [...]

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 listopada 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203; z późn. zm.) ogłasza, co następuje:   1.miesięczna podstawowa [...]

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

1. Każdy podmiot prowadzący działalność z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 po dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej z kodem PKD88.91 lub KRS zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności dokonać wpisu do [...]

Klauzula informacyjna danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Gminny Zespół Obsługi Oświaty przetwarza dane osobowe, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku [...]

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza, co następuje:   1. miesięczna podstawowa kwota dotacji na [...]

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 listopada 2017 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.  zm.) ogłasza, co następuje:   1. miesięczna podstawowa kwota dotacji na [...]

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 marca 2017 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.  zm.) ogłasza, co następuje:   1. miesięczna podstawowa kwota dotacji na [...]

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.

   Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.  zm.) ogłasza, co następuje:        1. [...]

"Wyprawka szkolna 2015 r."

Informacja w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016   1. Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z [...]

„Utrzymaj się na wodzie”

Program „Utrzymaj się na wodzie” Projekt powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” dofinansowany ze środków  Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Beneficjentami byli uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi [...]

Wyprawka szkolna 2014/2015

Informacja w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015   1. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów [...]

Program „Lepsza przyszłość dla młodzieży”

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej przystąpił do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX, działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z [...]

Program "Comenius"

Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka realizowany jest Partnerski Projekt szkół Programu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego [...]

„Na Własne Konto"

Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka realizowany jest program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto" skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz [...]

„Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podpisał umowę partnerską z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na rzecz realizacji projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie [...]

"Przygoda z wiedzą"

Gmina Nowa Wieś Wielka przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu pn. „Przygoda z wiedzą” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmieszanie różnic w [...]

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium [...]

"Utrzymaj się na wodzie"

Wniosek Gminy Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie w 2009 r. zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na realizację programu "Powszechna nauka [...]

"Razem Bezpieczniej"

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka 12 maja 2009 r. zawarł porozumienie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Bydgoszczy w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn.: "Razem Bezpieczniej".Gmina [...]

"Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego"

Gmina Nowa Wieś Wielka przystąpiła do projektu: "Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w okresie od 01.10.2009 r. do 31.08.2010 r. współfinansowanego przez Unię Europejską z [...]

"Przedszkolaki z naszej paki"

Gmina Nowa Wieś Wielka przystąpiła do projektu pn.: "Przedszkolaki z naszej paki"  w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu [...]

„Śpiewająca Polska”

            Informujemy, że Gmina Nowa Wieś Wielka po raz kolejny otrzymała pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Kultury na udział w programie „Śpiewająca Polska” - Ogólnopolski [...]

metryczka