Program „Lepsza przyszłość dla młodzieży”


Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej przystąpił do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX, działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Lepsza przyszłość dla młodzieży”.
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w gimnazjach.
Cele szczegółowe:
- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT.
- Podniesienie u uczniów świadomości ekologicznej oraz kompetencji kluczowych zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.
- Zwiększenie wśród uczniów szans na przyszłe zatrudnianie poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe.
- Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów poprzez realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
-Wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie oferty dydaktycznej do ich potrzeb.
 
Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej i Gimnazjum w Brzozie w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 lipca 2015 r.
Instytucją Pośredniczącą w projekcie jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

metryczka


Wytworzył: Lila Górna (4 czerwca 2014)
Opublikował: Karina Śpiewak (4 czerwca 2014, 14:12:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646