Wyprawka szkolna 2014/2015


Informacja
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015
 
1. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29  lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) został uruchomiony Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” dla uczniów:
 
1) klas drugich, trzecich i szóstych szkoły podstawowej – pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego zapisanego w ustawie o świadczeniach rodzinnych  tj. 539 zł netto;
2) pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (dotyczy to zwłaszcza rodzin wielodzietnych, dotkniętych alkoholizmem, długotrwałą lub ciężką chorobą, zdarzeniem losowym itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów otrzymujących dofinansowanie w ramach tego kryterium nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej;
3) bez względu na dochód rodziny pomoc udzielana jest uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów.
 
2. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
 
3. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych jest udzielane uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w szkole podstawowej lub w gimnazjum. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł - dla ucznia klasy II, III szkoły podstawowej oraz dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasie II, III szkoły podstawowej;
2) 325 zł - dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej oraz dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV- VI szkoły podstawowej.
3) 350 zł - dla ucznia niepełnosprawnego gimnazjum - słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum;
4) 225 zł – dla ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej i gimnazjum - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , realizującego kształcenie w klasie II-VI szkoły podstawowej lub w gimnazjum.
 
4.Udzielenie  pomocy na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela lub pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
1)  wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do dnia 30 września 2014 r.;
2) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie  o wysokości dochodów osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym obecny okres zasiłkowy tj. 2012 rok, ustalony zgodnie z ustawą z świadczeniach rodzinnych oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów;
3) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub  dodatku do zasiłku rodzinnego, należy  przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
4) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
5) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3, który przekracza kryterium dochodowe do wniosku należy dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości  dochodów – uzasadnienie o potrzebie dofinansowania do zakupu podręczników.
 
5.Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów za zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych będzie przedłożenie dowodu kupna (faktura, rachunek) lub w uzasadnionych przypadkach  oświadczenie o zakupie podręczników.

Wniosek o dofinansowanie (71kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Lila Górna (4 sierpnia 2014)
Opublikował: Karina Śpiewak (4 sierpnia 2014, 14:46:00)

Ostatnia zmiana: Karina Śpiewak (20 sierpnia 2014, 09:50:56)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 741