WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

1. Każdy podmiot prowadzący działalność z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 po dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej z kodem PKD88.91 lub KRS zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności dokonać wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” prowadzonych przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. 
  
2. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym E-puap. 
  
3. Podstawa prawna: art. 26 - 35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie opieki nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 603) 
  
4. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 
  
5. Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. 
  
6. Do wniosku należy dołączyć: 
1)  decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, 
2)  decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, 
3)  w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; 
4)  oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; 
  
7. Wpis do rejestru podlega opłacie zgodnie z uchwałą nr IX/74/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2011 r. w wysokości 1 złoty. 
  
8. Opłatę należy dokonać: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, na konto bankowe–Bank Spółdzielczy Złotniki Kujawskie oddział Nowa Wieś Wielka; nr 61 8142 1059 0616 3365 2000 0001. 
  
9. Wójt odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy: 
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 
2)  wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem. 
  
10. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku: 
1)  złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie; 
2)  nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 
3)  przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym; 
4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem. 
  
11. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-3 Wniosek o wykreślenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. 
  
12. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat. 
  
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty Nowa Wieś Wielka, 
ul. Kwiatowa 20, tel. kontaktowy 52 38 12 358. 
  
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow  

metryczka


Wytworzył: Lila Górna (29 października 2018)
Opublikował: Karina Śpiewak (29 października 2018, 12:59:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 294