W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

XML

Treść

KIEROWNIK GMINNEGO ZESOPŁU OBSŁUGI OŚWIATY
W NOWEJ WSI WIELKIEJ
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
Nazwa jednostki:  
Gminny Zespół Obsługi Oświaty, ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka
                            
Określenie stanowiska urzędniczego:
Specjalista ds. księgowości  
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe lub średnie,
5) co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach oświatowych,
6) znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o pracownikach samorządowych,
7) umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office (w tym dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel).
Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
2) kreatywność, komunikatywność,
3) wysoka kultura osobista.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości przedszkoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polegające na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu i kontroli dokumentów, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
2) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, dekretowanie dowodów księgowych,
3) sprawowanie bieżącej kontroli z realizacji planów finansowych,
4) weryfikowanie informacji o kontrahencie zgodnie z białą listą podatników,
5) obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przedszkolach,
6) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,
7) przekazywanie w terminie do budżetu, w należnej wysokości pobranych dochodów,
8) terminowe regulowanie zobowiązań, z tytułu dostaw i usług,
9) wystawianie faktur VAT dla usługobiorców w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty i jednostkach obsługiwanych,
10) wystawianie not księgowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i jednostek obsługiwanych,
11) sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty i jednostkach obsługiwanych,
12) sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty
i jednostkach obsługiwanych,
13) prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty,
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
15) prowadzenie spraw z zakresu de minimis, w tym sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,
16) wprowadzanie do systemu Biuletynu Informacji Publicznych informacji publicznych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1) miejsce wykonywania pracy: Gminny Zespół Obsługi Oświaty, ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka,
2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
4) czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godz. tygodniowo, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
5) budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole w Nowej Wsi Wielkiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) list motywacyjny,
2) życiorys (curriculum vitae),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, posiadanie innych niewymienionych powyżej umiejętności,
4) kserokopie świadectw pracy lub w przypadku trwającego aktualnie zatrudnienia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające staż pracy,
5) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
6) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego,
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata.
 
Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. księgowości” na adres: Gminny Zespół Obsługi Oświaty, ul. Kwiatowa 20, 86–060 Nowa Wieś Wielka, w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 1500 (dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane).
Dodatkowe informacje dla kandydatów
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Klauzula RODO
Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej przy
ul. Kwiatowa 20 informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO ( Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1).
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Kwiatowa 20, której przedstawicielem jest Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty,
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gzoo@nowawieswielka.pl,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
6) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją składnicy akt,
7) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
8) Prawo do usunięcia Państwa danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie,
9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Załączniki