W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Regulamin Rady Pedagogicznej

XML

Treść
REGULAMIN RADY


PEDAGOGICZNEJ

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO


,,JARZĘBINKA" W BRZOZIEUstawa o systemie oświaty - z dnia 7 września 1991 roku

(DzU 96.67.329 ze zmianami)

Art. 43.

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
 1. Postanowienia wstępne

§ 1.

 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolu.

 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci.

 3. Rada pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z bieżącą działalnością dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą i organizacją placówki.


 1. Skład i struktura rady pedagogicznej

§ 2.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

§ 3.

 1. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedago-gicznej.

 2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed inauguracją roku szkolnego (są to spotkania podsumowujące półroczną pracę placówki oraz realizację zamierzeń planu rozwoju przedszkola) lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał oraz w miarę bieżących potrzeb.

 3. Dyrektor zwołuje radę pedagogiczną z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 jej członków.

 4. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany na tydzień przed posiedzeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób - informacja pisemna bądź ustna.

 5. Dyrektor, zwołując radę pedagogiczną, podaje proponowany porządek.


 1. Cele, zadania i kompetencje

§ 4.

Rada pedagogiczna jest organem przedszkola mającym na celu:

 1. dbanie o jakość placówki poprzez tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz aktywny udział w mierzeniu jakości pracy przedszkola;

 2. wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o rozwoju dziecka.

§ 5.

Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:

 1. planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, jej analizowanie, ocenianie, wnioskowanie;

 2. analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przed-szkola;

 3. upowszechnianie działań nowatorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;

 4. organizowanie wewnętrznego doskonalenia przedszkolnego;

 5. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian;

 6. planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci.

§ 6.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. opracowanie i zatwierdzanie planów pracy i programu rozwoju przedszkola;

 2. zatwierdzanie planów finansowych i arkusza organizacji pracy placówki;

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

 4. opracowanie planu współpracy z rodzicami wychowanków;

 5. opracowanie i uchwalenie regulaminów wewnętrznych przedszkola;

 6. opracowanie i zatwierdzenia terminarza posiedzeń rad pedagogicznych na dany rok szkolny;

 7. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z organi-zacją placówki i planami rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż;

 8. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków lub przyjęcia dziecka do przedszkola;

 1. przygotowanie i uchwalanie projektu statutu przedszkola oraz jego zmian i przedstawienie go do zaopiniowania radzie rodziców;

§ 7.

Rada opiniuje:

 1. organizacje prascy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

 2. projekt planu finansowego przedszkola i planu finansowego środków specjalnych;

 3. wnioski do dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

§ 8.

Rada wnioskuje w sprawach:

 1. doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

 2. oceny pracy nauczyciela;

 3. dotyczących odwołania dyrektora z pełnionej przez niego funkcji.

§ 9.

Przewodniczący zobowiązany jest do:

 1. przygotowywania i prowadzenia zebrań rady;

 2. powiadamiania o terminie i porządku zebrania, zgodnie z zatwierdzonym przez radę terminarzem jej spotkań;

 3. przedstawiania, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 4. realizacji uchwał rady;

 5. zapoznawania na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i związanego z działalnością przedszkola;

 6. informowania na bieżąco o działalności placówki i jakości jej pracy;

 7. stwarzania atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;

 8. dbania o autorytet rady, ochronę praw i godności jej członków.


 1. Organizacja pracy

§ 10.

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, regulaminami oraz terminarzem.

 1. Nauczyciele zobowiązania są do:

a) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste;
b) czynnego uczestnictwa w zebraniach rady;
c) realizacji uchwał rady.


 1. Tryb podejmowania uchwał

§ 11.

 1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

 3. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały powiadamia niezwłocznie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem.

 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


 1. Sposób dokumentowania posiedzeń

§ 12.

 1. Zebrania rady są protokołowane.

 2. Protokół z każdego posiedzenia rady sporządzany jest w ciągu siedmiu dni i przechowywany w archiwum przedszkola.

 3. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i wyznaczony przez niego protokolant.

 4. Członkowie rady zobowiązani są w ciągu czternastu dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią, zgłoszenia ewentualnych zmian i podpisania. Na następnym spotkaniu rada podejmuje uchwałę o naniesieniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

§ 13.

 1. Podstawowym dokumentem działania rady jest księga protokołów.

 2. Księga protokołów może być udostępniona tylko na terenie przedszkola i tylko członkom rady bądź wyznaczonemu przedstawicielowi organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.


 1. Prawa i obowiązki członków rady

§ 14.

Członek rady jest zobowiązany do:

 1. czynnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i pracach rady;

 2. przestrzegania i realizowania uchwał rady;

 3. nieujawniania poruszanych na posiedzeniach rady spraw i problemów.

§ 15.

Członkowie rady maja prawo do:

 1. zgłaszania wniosków;

 2. wniesienia punktu do porządku obrad rady.


 1. Postanowienia końcowe

§ 16.

 1. W realizacji swych zadań rada współpracuje z funkcjonującymi w placówce organami kolegialnymi rodziców.

 2. Rada wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do reprezentowania jej w innych organach przedszkola.