W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula RODO -dane osobowe


Klauzula informacyjna

XML

Treść

Klauzula Informacyjna 
dla  użytkownika Przedszkola Samorządowego ,,Stokrotka" 
w Nowej Wsi Wielkiej   

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole Samorządowe ,,Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  zwanego dalej ,,RODO", mają charakter danych osobowych.    

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.   
Informujemy, że:  

 1)  Administrator Twoich danych osobowych  

Administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych osobowych oraz odpowiedzialnym za ich ochronę jest Przedszkole Samorządowe ,,Stokrotka" z siedzibą: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Kwiatowa 20; We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych osobowych lub związanych z prawami przysługującymi Pani/Pana na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, możesz skontaktować się z nami osobiście w siedzibie przedszkola, telefonicznie na numer do kontaktu + 48 52 381 23 44 lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przedszkolenww@nowawieswielka.pl

2)  Inspektorem danych osobowych  

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych lub dotyczących Twoich praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych , drogą elektroniczną lub pisemną na adres w punkcie 1. 

3) Cele, w których będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań edukacyjnych, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - wykonania obowiązku prawnego spoczywającego na przedszkolu - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami), zwanej dalej ,,ustawą prawo oświatowe" i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 
  
 4)  Przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
  
Nie zamierzamy przekazać dotyczących Cię danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   
  
5) Okres, przez który będziemy przechowywać Twoje dane osobowe 
  
Co do zasady, dane osobowe przechowuje nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dotyczące Cię dane osobowe będzie przechowywać przez okres 5 lat.  
 
6)  Twoje prawa 
 W związku z przetwarzaniem dotyczących Cię danych osobowych masz prawo: 
a.  żądać od nas dostępu do tych danych osobowych i uzyskania od nas kopii tych danych; 
b.  żądać od nas sprostowania tych danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c.   żądać od nas usunięcia tych danych osobowych, jeżeli: nie są już niezbędne do celów przetwarzania, przetwarzamy je niezgodnie z prawem, muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku określonego prawem Unii Europejskiej lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej; 
d.   żądać od nas ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych, jeżeli w Twoim uznaniu: są nieprawidłowe - na czas pozwalający nam ustalić prawidłowość tych danych, przetwarzamy je niezgodnie z prawem, dane osobowe nie są już nam potrzebne ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
e.  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Twoim uznaniu przetwarzamy te dane osobowe niezgodnie z prawem. 
  
Prawa, o których mowa w lit. a-d możesz wykonać w drodze żądania w formie pisemnej złożonego w siedzibie przedszkola lub przesłanego na adres przedszkola, a także w drodze żądania w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej przedszkola. 
  
Prawo, o którym mowa w lit. e możesz wykonać w drodze wniosku w formie pisemnej przesłanego Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzyni podawczej dostępny na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/pl/kontakt.   
  

7)  Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych  
  
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, do jakich zostały zebrane. Podawanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, w sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.  

 8)  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.