Nazwa podmiotu publicznego: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  • Niektóre zdjęcia i obrazki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-06

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-27

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Karina Cieślak

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Karina Cieślak

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: gzoo@nowawieswielka.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 52 381 23 58

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Jednostka nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pomimo ograniczeń i barier architektonicznych staramy się zapewnić osobom z niepełnosprawnościami niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

Opis dostępności architektonicznej poszczególnych placówek oświatowych można znaleźć w menu przedmiotowym każdej jednostki lub wybierając właściwy link z poniższej listy:

Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej
Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w BrzozieAplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.Dodatkowe informacje: