W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

"Wyprawka szkolna 2015 r."

XML

Treść


Informacja
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

 
1. Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) został uruchomiony Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. ,,Wyprawka szkolna" dla uczniów:
 
1) klas trzecich  szkoły podstawowej - pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego zapisanego w ustawie o świadczeniach rodzinnych  tj. 574 zł netto na osobę w rodzinie;
2) pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (dotyczy
to zwłaszcza rodzin wielodzietnych, dotkniętych alkoholizmem, długotrwałą lub ciężką chorobą, zdarzeniem losowym itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów otrzymujących dofinansowanie w ramach tego kryterium nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoły podstawowej;
3) bez względu na dochód rodziny pomoc udzielana jest uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 w klasach III ,V i VI szkoły podstawowej  oraz klasy II i III gimnazjów.
 
2. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych jest udzielane uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2015/2016 w szkole podstawowej lub w gimnazjum. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
1)        225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasie  III szkoły podstawowej;
2) 225 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasie  III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum;
3) 325 zł dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach V- VI szkoły podstawowej.
4) 350 zł - dla ucznia  słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasie II i III gimnazjum;
 
3. Udzielenie  pomocy na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia  (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela lub pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
1)  wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do dnia 30 września 2015 r.;
2)  do wniosku należy dołączyć zaświadczenie  o wysokości dochodów osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym obecny okres zasiłkowy tj. 2013 rok, ustalony zgodnie z ustawą z świadczeniach rodzinnych oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,  a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów;
3)  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub  dodatku do zasiłku rodzinnego, należy  przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
4) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
5) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2, który przekracza kryterium dochodowe do wniosku należy dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości  dochodów - uzasadnienie o potrzebie dofinansowania do zakupu podręczników.
 
4. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów za zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych będzie przedłożenie dowodu kupna (faktura, rachunek) lub w uzasadnionych przypadkach  oświadczenie o zakupie podręczników

Wniosek o dofinansowanie podręczników

Załączniki