W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

XML

Treść

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 
  
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w myśl ust. 11 stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013 r. str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9). 
Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). 
  
Wymagane dokumenty 

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki: 
1) kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego; 
3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu; 
4) kopię dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy); 
5) pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika; 
6) zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis); 
7) formularz informacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.); 
8) Inne dokumenty na prośbę organu tj. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów lub informacji organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty lub informacje, niezbędne do ich wyjaśnienia i prawidłowego rozpatrzenia wniosku. 
  
Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem lub za zgodność z przedłożonym dokumentem przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 
W celu weryfikacji otrzymanych przez beneficjenta kwot pomocy publicznej można skorzystać z systemu SUDOP, dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów:

https://sudop.uokik.gov.pl/home 

Wysokość dofinansowania 
  
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi: 
  
1) w przypadku nauki zawodu: do 8.081,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia); 
2) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10.000,00 zł; 
3) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 
  
Egzaminy po ukończeniu kształcenia: 

Nauka zawodu: 
1) w przypadku młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy przeprowadza Izba Rzemieślnicza zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267); 
2) w przypadku młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, zgodnie z rozdziałem 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy: 
1) w przypadku młodocianego pracownika, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy u pracodawców niebędących rzemieślnikami składa egzamin bezpośrednio u swoich pracodawców; 
2) w przypadku młodocianego pracownika, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy u pracodawców  będących rzemieślnikami składa egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Do pobrania:
Załączniki